Mistrzowie czytania i pisania!

Głównym celem edukacji polonistycznej w Sinusie jest takie pokierowanie procesem edukacyjnym uczniów, aby opanowali oni trudną sztukę korzystania z samodzielnie przeczytanych wiadomości, a zdobyte informacje potrafili zapisać zgodnie z obowiązującymi zasadami ortografii

Wprowadzenie tych zagadnień ma na celu:

• Wyrobienie u uczniów nawyku czytania krótkich tekstów
• Rozwijanie umiejętności korzystania z przeczytanych wiadomości
• Kształtowanie różnych intelektualnych i praktycznych umiejętności pozwalających opanować sztukę czytania
• Kształtowanie umiejętności logicznego, poprawnego pod względem gramatycznym i stylistycznym wypowiadania się na podstawie przeczytanego tekstu
• Rozbudzanie motywacji do czytania
• Wyrabianie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
 Poznanie i utrwalenie zasad ortograficznych
• Kształtowanie umiejętności czytelnego, estetycznego i poprawnego pod względem ortograficznym pisania tekstów
• Doskonalenie umiejętności i stosowanie w praktyce poznanych zasad ortograficznych i samodzielnego dostrzegania i prawidłowych umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych
• Rozwijanie wypowiedzi ustnych i pisemnych
• Dbanie o estetykę i poprawność graficzną pisma

metodasylab-770x440

Recent Posts
Skontaktuj się

Wypełnij poniższe pola

Start typing and press Enter to search

inbound9044229461840014162konkurs_mm